Contact
Wer bin ich
Für wen?
Wie arbeite ich
Therapie

Algemene voorwaarden van Praktijk Anita Siemerink.     

Zorgaanbieder

- Praktijk Anita Siemerink is van de VBAG. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ.  Informatie over de VBAG en de RBCZ kunt u vinden op mijn website www.anitasiemerink.nl en op website van de VBAG en de RBCZ.

- De zorgverlener handelt volgend de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de VBAG.

Behandeling       

- De behandeling start als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en de gegevens die ik genoteerd heb in uw dossier.

- Een behandeling duurt ongeveer 50 minuten. De frequentie het aantal behandelingen hangt af de klacht.

- U kunt zonder verwijzing van arts of specialist terecht. Indien er aanvullende informatie van een arts specialist of andere hulpverlener nodig is zal dit alleen plaatvinden met uw schriftelijke toestemming. Wanneer een andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen.

- Op het moment dat de zorgverlener ziek is, wordt de behandeling naar een andere datum/tijd verplaatst.

- In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld of wordt de

- behandeling stop gezet.

Betaling

- Een overzicht van de tarieven kunt u vinden op www.anitasiemerink.nl en in de praktijk.

- De factuur betaald u contant of per bank. De factuur krijgt u na de behandeling overhandigd, per mail of per post. Deze factuur kunt u gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw zorgverzekeraar.

- Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

- De praktijk is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn.

Annulering

- Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdig annuleren wordt de behandeling in rekening gebracht, deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dossiervoering

- De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. U heeft ten allen tijde recht om uw dossier in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

- De zorgverlener heeft geheimhoudingsplicht. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt.

Klachten regeling

- In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk info@anitasiemerink.nl  worden ingediend. De klacht wordt zo snel mogelijk met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

- Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de VBAG www.vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen , Quasir https://quasir.nl  de geschillencommissie https://zorggeschil.nl dan wel tuchtrecht complementaire zorg TCZ www.tcz.nu . De praktijk voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

- Wanneer u een klacht indient via VBAG, TCZ, Quasir of zorggeschil informeert u vooraf de zorgverlener.

Aansprakelijkheid

- U bent zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw proces. Dit betekend dat als u vind dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen in uw dossier.

- Praktijk is niet aansprakelijk voor materiële schade. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte of beschadigde spullen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

- Betreden van het praktijkgebouw en het perceel van - en om het praktijkgebouw is op eigen risico.

- De praktijk heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor gelede schade gelden de voorwaarden van de verzekeraar Balens.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

- De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG

- De praktijk houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.anitasiemerink.nl  https://VBAG.nl  https://RBCZ.nu meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

- Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten / patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Waar in de tekst staat praktijk/zorgverlener wordt Praktijk Anita Siemerink bedoelt.